★★★★☆ (4,6) Vladimír, Prešov | ★★★★★ (5) Viktor, Beladice | ★★★★ (4,2) Dagmar, Kosice | ★★★★ (4,2) Robert, Ždiar | ★★★★☆ (4,6) Peter, Trebišov | ★★★★ (4,2) Anna, Martin | ★★★★ (3,8) Ján, Belá nad Cirochou | ★★★★★ (4,8) Peter, Jaklovce | ★★★★★ (4,8) Dušan, Hniezdne | ★★★★☆ (4,6) Jaroslav, Trebejov | ★★★★★ (5) Radovan, Skalite | ★★★★★ (5) Tomáš, Andovce | ★★★★★ (5) jakub, zaborske | ★★★★★ (5) Peter, Zbehy | ★★★★★ (5) Rudolf, Moldava Nad Bodvou | ★★★★★ (5) Dana, Záhradné | ★★★★★ (5) Roman, Senica | ★★★★★ (5) Dušan, Pečovská Nová Ves | ★★★★★ (4,8) Zsolt, Košice | ★★★★★ (5) Jaroslav, Ľubica

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) uverejnené na www.rvprofil.sk platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti RV profil s.r.o. so sídlom Slivková 7, 080 01 Prešov, IČO: 52 342 212 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov Odd. Sro, Vložka č. 38293/P (ďalej len „predávajúci“) a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru ponúkaného na predaj na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.rvprofil.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Slivková 7, 080 01 Prešov
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK13 1100 0000 0029 4207 1186

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.rvprofil.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky presnejšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v obchodných podmienkach.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a to v znení platnom a účinnom v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenou alebo doplnením obchodných podmienok sa nemení obsah kúpnych zmlúv, uzatvorených do okamihu účinnosti zmeny alebo doplnenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho urobenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci robiť objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci robiť objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti informáciami nevyhnutnými k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedome, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a 3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s podmienkami použitia objednávaného tovaru, vrátane skladovania, manipulácie, spracovania, montáže a údržby. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s potrebnými informáciami oboznámil. Informácie sú k dispozícii na stránke www.rvprofil.skwww.rvplast.sk

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať“. Údaje uvedené v odoslanej objednávke sú predávajúcim považované za správne, za ich správnosť zodpovedá kupujúci. Predávajúci bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí bežnou elektronickou poštou (t.j. bez zaručeného elektronického podpisu), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad bežnou elektronickou poštou, písomne, alebo telefonicky).

3.7. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ kupujúci je spotrebiteľom.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vo výške podľa záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim (ďalej len kúpna cena) a náklady na doručenie tovaru, a to formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, prostredníctvom služby "platobného portálu – kartou, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim.

4.2. V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru, ak sa kupujúci a predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak. V prípade, že Kupujúci nezaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a Kupujúci je oprávnený požadovať vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti len v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.3. Ceny v internetovom obchode sú uvedené v EUR vrátane DPH. Ceny tovaru sú uvádzané bez poplatkov za dopravu. Cena dopravy je závislá od hmotnosti celkovej zásielky a je určená v poslednom kroku pred potvrdením objednávky kupujúcim.

4.3.1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej pod „kúpnou cenou“ kúpna cena vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci v súvislosti s platbami robenými na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo na vyžiadanie aj poštou.

4.9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. (6) písm. c. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (Ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov“) nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5.2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa

  1. prevzatia tovaru,
  2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

5.3. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.2., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

5.4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potrebné informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa bodu 5.3, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.2.

5.5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.6. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.2. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý je sprístupnený na webovom sídle dodávateľa v takomto prípade je predávajúci povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvalom nosiči.

5.7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

5.8. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.9. Pri odstúpení od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 5.8. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, nepoužitý a v pôvodnom obale, na platniach musia byť pôvodné neporušené ochranné fólie. Tovar vrátený kupujúcim formou dobierky nie je predávajúci povinný prevziať a v takomto prípade nebude tovar považovaný za vrátený až do doručenia inou formou.

5.10. Transportný tovar nadelený na rozmer, prípadne tovar, ktorý je rozrezaný na menšie kusy podľa objednávky kupujúci už nemôže vrátiť.

5.11. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu tým vzniknutej škody. Nárok na úhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.12. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.13. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva v súvislosti s takým darčekom účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Doručenie balíka Kupujúcemu kuriérskou spoločnosťou Toptrans : Poplatky za dopravu sú uvedené v kategórii doprava: • kuriérska služba Toptrans je externou zásielkovou spoločnosťou, s ktorou naša firma spolupracuje a Toptrans sa riadi svojimi VOP uvedenými na stánke www.kurierske-sluzby.sk/toptrans • kuriér odovzdá tovar pri jeho aute, kuriér zásielky nevynáša,

6.2. V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

6.3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, predávajúci odporúča kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom predávajúcemu.

6.4. Kupujúci bude o doručení tovaru informovaný SMS správou. V prípade, že kupujúci tovar z akéhokoľvek dôvodu neprevezme bude mu dopravná spoločnosť Toptrans účtovať dodatočné náklady na opätovné doručenie tovaru podľa platného cenníka spoločnosti Toptrans. Kupujúci je povinný uvedené náklady uhradiť priamo pri doručení tovaru. Tieto náklady je povinný kupujúci uhradiť aj v prípade, že nie je možné tovar pre jeho rozmery, či hmotnosť zložiť na mieste uvedenom kupujúcim z nákladného priestoru auta.

6.5. Osobné prevzatie balíka kupujúcim je umožnené v priestoroch predávajúceho.

6.5.1. Kupujúci má právo zvoliť si na dodanie tovaru osobný odber. Predávajúci vyzve kupujúceho telefonicky alebo e-mailom k vyzdvihnutiu záväznej objednávky. Kupujúci si následne prevezme objednávku v prevádzke internetového obchodu www.rvprofil.sk na adrese Bardejovská 25, 080 06 Prešov – Ľubotice počas pracovných dní v čase od 8:00 h do 16:00 h. Pri osobnom odbere si predávajúci neúčtuje poplatky spojené s dodaním tovaru.

6.6. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.7. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky predávajúcim a kupujúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade ak tovar nevieme dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte) informujeme o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade bude objednávka odoslaná kupujúcemu až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u kupujúceho.

6.8. Ku každému tovaru patrí daňový doklad (faktúra). Predávajúci je oprávnený kupujúcemu zasielať faktúru aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy. Až potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká medzi predajcom a kupujúcim zmluvný vzťah. O každej dodávke tovaru musí byť riadne vyhotovený, očíslovaný dodací list. Dodací list musí obsahovať: meno a priezvisko prípadne obchodný názov kupujúceho, prípadné IČO, DIČ, IČDPH, poštovú adresu, číslo objednávky, presnú špecifikáciu a množstvo tovaru, ktorý má byť na základe objednávky dodaný.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 422 a nasl. Obchodného zákonníka) a Reklamačným poriadkom vydaným predávajúcim.

7.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9. Zasielanie obchodných informácii a ukladanie cookies

9.1. Kupujúci súhlasí zo zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo s akciovou spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a tiež súhlasí zo zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné urobiť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaní tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. Doručovanie

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne (a to osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb; podľa voľby odosielateľa) alebo elektronickou poštou. Kupujúcemu sa elektronická pošta doručuje na jeho adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte a v prípade, že takýto účet nemá (resp. nemal v čase objednávky) na adresu uvedenú v objednávke pri objednávaní tovaru.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho vnútorných predpisov.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia bude platiť ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretej strane.

11.5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 21.05.2019.

V Prešove 21. 05. 2019  
Doprava ZADARMO od nákupu nad 50€. *Netýka sa to predbežných objednávok, objednávok zadávaných cez obsluhu e-shopu a objednávok zadávaných cez predajňu.