★★★★★ (5) Ľubomír, Badín | ★★★★★ (5) Peter, Sedlice | ★★★★★ (5) Miroslav, Skalica | ★★★★★ (5) Jaroslav, DUNAJSKÁ LUŽNÁ | ★★★★★ (4,8) Radoslav, Zvolen | ★★★★★ (5) Ondrej, Vazec | ★★★★★ (5) Igor, Spišská Nová Ves | ★★★★★ (4,8) František, Čierne | ★★★★★ (5) Vladimír, Moravany nad Váhom | ★★★★ (4,2) Miroslav, PARTIZÁNSKE | ★★★★☆ (4,6) Dusan, Vrutky | ★★★★ (4,2) Karol, Zlaté Moravce | ★★★★★ (4,8) Miroslav, Stare 232 | ★★★☆ (3,4) Helena, Považská Bystrica | ★★★★★ (5) Vladimír, Pohorelá-Pohorelská Maša | ★★★★★ (4,8) Roman, Bytča | ★★★★★ (5) Pavol, Pochabany | ★★★★☆ (4,6) Matej, Trenčín | ★★★★★ (5) Roman, Jur nad Hronom | ★★★★★ (4,8) František, Častkovce

Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predávajúci:
RV profil s.r.o., so sídlom Slivková 7, 080 01 Prešov,
IČO: 52 342 212, DIČ: 2121012421, IČ DPH: SK2121012421,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č. 38293 /P

Názov a adresa prevádzky a kontaktné údaje predávajúceho:
adresa prevádzky: RV profil s.r.o., Slivková 7, 080 01 Prešov
e-mail: rvprofil@rvprofil.sk
reklamácie vybavuje: Róbert Vranko, tel: +421 903 617 034
Otváracia doba: PO – PIA: 08:00 – 16:00 hod.

Tento reklamačný poriadok “RV profil s.r.o.”, ktorý je vydaný v súlade so Zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len OZ), a so Zákonom č. 250/2013 Z.z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov sa vzťahuje na predaj tovaru v elektronickom obchode na internetových stránkach spoločnosti RV profil, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.rvprofil.sk a www.rvplast.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
Uzatvorením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim súhlasí kupujúci s podmienkami uvedenými v tomto Reklamačnom poriadku.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

Záruka na tovar sa poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo po dobu uvedenú v kúpnej zmluve. Záručná doba je minimálne 24 mesiacov (§620 OZ), dlhšia záručná doba je poskytovaná v závislosti od podmienok uvádzanými výrobcami pri jednotlivých komponentoch výrobku.
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 OZ) a za chyby, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
Kupujúci je oprávnený tovar pred prevzatím prezrieť a skontrolovať nepoškodenosť obalu, po otvorení obalu kompletnosť tovaru.
Kupujúci pred prevzatím tovaru na zmluvne určenom mieste mimo sídla predajcu je oprávnený skontrolovať nepoškodenosť obalu. Po otvorení obalu je oprávnený skontrolovať úplnosť dodania tovaru a jeho nepoškodenosť.
Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo primeraným opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou.

3. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci môže uplatniť vady ako aj práva vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady u predávajúceho na adrese jeho sídla. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar, pokiaľ to nie je možné, tak okamih kedy bola predávajúcemu doručená reklamácia obsahujúca všetky náležitosti podľa bodu 4. tohto reklamačného poriadku.

4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie potrebné údaje z kúpnej zmluvy, tak aby bolo možné presne kupujúceho a reklamovaný tovar identifikovať.
Kupujúci uvedie prípadné zmeny vo svojich kontaktných údajoch, tak aby ho mohol predávajúci neodkladne informovať o postupe vo vybavovaní reklamácie.
Kupujúci čo najpresnejšie popíše vadu tovaru a spôsob akým sa vada prejavuje.
Ak je to možné vzhľadom na druh tovaru kupujúci ho zašle na adresu sídla predávajúceho.
V prípade, že zaslanie tovaru predávajúcemu nie je možné vzhľadom na to, že už bol zabudovaný do stavby, zašle kupujúci predávajúcemu fotografie poškodenia a montáže, prípadne i vzorky. Ak je to potrebné dohodne predávajúci s kupujúcim deň a hodinu obhliadky vadného tovaru. Kupujúci je pri tom povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť tak, aby predávajúci mohol vzhľadom na všetky okolnosti dodržať zákonné lehoty týkajúce sa vybavovania reklamácie.
Predávajúci obratom potvrdí prevzatie reklamácie a jej úplnosť, tak aby mohol o jej oprávnenosti rozhodnúť v zákonom stanovej lehote.
Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.
Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie na vadný tovar.
Ak ide o vadu ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie bez zbytočného odkladu. Rozhodnutie o spôsobe odstránenie vady záleží na predávajúcom.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, prípadne jeho časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu aby sa mohol tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ak ide o odstrániteľnú vadu, ale vyskytla sa opakovane aspoň tretí krát po jej dvoch predchádzajúcich opravách.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ak sa vyskytli viaceré vady a to aj vtedy ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže vzhľadom na väčší počet vád tovar riadne využívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom využívaní.
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva ako v prípade keď ide o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny tovaru.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu využívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 21.5.2019.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
V prípade, že kúpna zmluva bola platne uzatvorená pred nadobudnutím účinnosti v čase uplatnenia reklamácie platného reklamačného poriadku ku dňu uplatnenia reklamácie tak sa bude pri vybavovaní reklamácie postupovať podľa reklamačného poriadku platného v čase kúpnej zmluvy, ale len za podmienky, že ustanovenia reklamačného poriadku sú v súlade s platnými zákonmi a uplatnenie reklamácie podľa reklamačného poriadku platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy je pre kupujúceho výhodnejšie a kupujúci s ním vysloví po poučení zo strany predávajúceho výslovný súhlas, ktorý potvrdí svojim podpisom.

V Prešove dňa 21.05.2019
Doprava ZADARMO od nákupu nad 100€. *Netýka sa to predbežných objednávok, objednávok zadávaných cez obsluhu e-shopu a objednávok zadávaných cez predajňu.